Udupi

- 16 items
White Fantasy
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Strawberry Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Orange Bite
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Rose Bite
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Kiwi Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Mango Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Khajur Delight
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Gulkand Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Kesar Pista Bite
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Kesar Dry Fruit Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Cashew Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750
Almond Crunch
 • Om Utsaav Sweets
 • Udupi (Karnataka)
500gm | ₹750