Jharkhand  - 5 items

Besan Patisa
  • Saksham
  • Hazaribagh (Jharkhand)
500gm | ₹268
Mango Pickle
  • Yo Bihari
  • Jamshedpur (Jharkhand)
250Gm | ₹300
Khajur Pak
  • Saksham
  • Hazaribagh (Jharkhand)
500gm | ₹424
Kaju Katli
  • Saksham
  • Hazaribagh (Jharkhand)
500gm | ₹455
Kaju Bite
  • Saksham
  • Hazaribagh (Jharkhand)
500gm | ₹455