Tamil Nadu  - 327 items

Sugar Free Eggless Plum Cake
 • Dezire LG
 • Chennai (Tamil Nadu)
500gm | ₹510
Fruit & Nut Cake Eggless
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
500gm | ₹430
Roasted Almond Chocolates
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
300gm | ₹480
Fruit & Nut Chocolate
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
300gm | ₹480
Assorted Fudges Gift Box
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
12 Piece Box | ₹430
Dark Almond Chocolate
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
300gm | ₹480
Sugar Free Mysore Pak
 • Dezire LG
 • Chennai (Tamil Nadu)
500gm | ₹540
70% Dark Chocolate Bar
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
100gm | ₹310
Chandrakala (Gujiya)
 • Shri Agarwaal Sweets
 • Erode (Tamil Nadu)
500gm | ₹510
Butterscotch Chocolate
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
300gm | ₹480
Belgian Chocolate Box | Sugar Free
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
12 Piece Box | ₹680
Assorted Truffles
 • Moddy's
 • Ooty (Tamil Nadu)
300gm | ₹480