Laxmi Misthan Bhandar (LMB) (Jaipur)

Average Rating:

Showing 12 Items

Lmb Special Paneer Ghewar
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur Iconic
1Pc | ₹1,058
Gud Dry Fruit Gajak
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹415
Doodh Phinni Meethi
 • Laxmi Misthan Bhandar
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹600
Dodha Barfi
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹432
Royal Mixture
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹1,225
Seem Beej
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹998
Pista Dodi
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹1,188
Shahi Namkeen
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹710
Kishmish
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹831
Spicy Kaju
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹1,324
Masala Kaju
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹1,407
Roasted Kaju
 • Laxmi Misthan Bha...
 • Jaipur (Rajasthan)
500gm | ₹1,407